EEM Groepenkasten

20 miljoen van het rijk voor Regiodeal Zuidoost-Drenthe

regiodeal zuid oost drentheRegio – De Regio Deal is goedgekeurd: op weg naar een sterke regio Uitnodiging van Zuid- en Oost-Drenthe aan Rijk positief ontvangen.

De gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en de provincie Drenthe zien samen kansrijke oplossingen om de regio de komende vier jaar versneld te versterken Hiervoor hebben zij begin september’18 het Rijk uitgenodigd om mee te werken aan een deal voor een investering in een omgeving waar het goed wonen, werken en recreëren is. Vandaag heeft het Rijk bekend gemaakt aan Zuid- en Oost-Drenthe dat zij ook de komende jaren willen mee investeren. Naast een financiële bijdrage vanuit de regio zelf gaat het Rijk de komende jaren ook twintig miljoen bijdragen.

Vanuit Zuid- en Oost-Drenthe wordt enthousiast gereageerd op dit goede nieuws. “We zien ontzettend veel kansen voor de regio en het Rijk ziet deze kansen met ons. Waar anders dan in de relatieve luwte van de Randstad is er ruimte om te kunnen experimenteren met nieuwe instrumenten, met noaberschap, participatie uit de regio en economie als basis? We zijn een regio van aanpakken en doen. Met het geld gaan we dan ook investeren in wonen, werken & welzijn, omdat wij erin geloven dat door gezamenlijk in deze drie pijlers te investeren we een nog sterkere regio kunnen worden: voor nu en in de toekomst,” zeggen de bestuurders. *

Wonen

Zuid- en Oost-Drenthe heeft veel potentie, maar kent ook demografische opgaven. Zo neemt het aantal inwoners af en is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Hierdoor komt het klimaat voor werken en wonen onder druk, met gevolgen voor de leefbaarheid van de regio. Met een transformatiefonds voor wonen willen we inzetten op een verandering in de samenstelling van de woningvoorraad. Onder andere door onrendabele woningen uit de markt te halen en woningen te transformeren naar toekomstbestendige woningen die zowel langer thuis wonen mogelijk maken als energieneutraal zijn.

Werken

We hebben een sterke positie in de industrie, techniek en vakmanschap. Ondernemingen zien kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten op gebied van transport & logistiek, groene energie en olie & gas. Beschikbare kennis, ontwikkellocaties, financiering op maat en beschikbaarheid van werknemers met de juiste opleiding zijn aandachtspunten. Hier willen we ruimte aan geven. En samen met bedrijven en instellingen extra investeren in onderwijs om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Welzijn

De zorgsector is in beweging en aan het veranderen als gevolg van vergrijzing en een toenemende levensverwachting. We willen investeren in het versterken van onder andere de eerstelijnszorg. Daarnaast willen we het actieprogramma ‘Kansrijke Start’ verder uitrollen. Dit Rijksprogramma is erop gericht om kinderen die geboren worden in een gezin met bijvoorbeeld schulden een goede start te geven, door ouders vroeg een juiste mix van hulp aan te bieden.

Hoe verder

De komende maanden gaat de regio Zuid- en Oost-Drenthe samen het Rijk, ondernemers, zorg- onderwijs- en kennisinstellingen en woningbouwcorporaties verder invulling geven aan de investering. Naar verwachting wordt in het voorjaar van 2019 de Regio Deal ondertekend en hiermee het actieprogramma bekendgemaakt.

*Wethouder Henk Heijerman Gemeente Aa en Hunze, Wethouder Bouke Arends Gemeente Emmen, Wethouder Jan Steenbergen Gemeente Hoogeveen, Gedeputeerde Henk Jumelet Provincie Drenthe, Wethouder Joop Brink Gemeente Coevorden, Wethouder Freek Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn en Wethouder Jan Zwiers Gemeente Coevorden. Wethouder Alwin te Rietstap van de Gemeente Hardenberg was helaas verhinderd bij het maken van deze foto.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top