EEM Groepenkasten

College Emmen past regieplan windenergie aan

windmolenEmmen – Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een gewijzigd Regieplan windenergie vastgesteld. De gemeente Emmen wil de overlast en gezondheidsrisico’s voor inwoners zoveel mogelijk beperken en kiest er voor om de 95,5 MW op een zo groot mogelijk afstand van woongebieden te realiseren.

Uit onderzoek blijkt dat als 1.100 meter tot woongebieden wordt aangehouden, nog steeds 95.5 megawatt windenergie in de gemeente Emmen gerealiseerd kan worden. Dat is ook echt de maximaal mogelijke afstand. Dit is ruim twee keer de wettelijke afstand. De belangrijkste wijziging in het Regieplan is het toevoegen van het Tuinbouwgebied Klazienaveen. Deze locatie wordt toegevoegd als reservegebied. De benoemde kansrijke gebieden zijn Pottendijk, N34, Zwartenbergerweg en Noordersloot.

Initiatief tuinders Klazienaveen als reservelocatie

In eerste instantie voldeed het tuindersinitiatief niet aan de voorwaarden. De provincie Drenthe stelt de voorwaarde dat een gebied ruimte moet hebben voor minimaal vijf windmolens. Het was niet mogelijk om in dit gebied binnen een afstand van 1.100 meter tot woongebieden vijf molens te plaatsen. Inmiddels is bekend dat een aantal bedrijfswoningen contractueel zijn verbonden aan het initiatief. Een woning van een initiatiefnemer valt niet onder de wettelijk bescherming, omdat het zijn eigen keuze is. Daarom kan de windmolen dichterbij die woning geplaatst worden. Door de wens geen woongebieden te willen insluiten door meerdere windmolenparken, is dit gebied benoemd als reservegebied.

Gebiedskeuze

In het Regieplan windenergie zijn de gebieden waar windenergie mogelijk is benoemd en hierbij is een verdeling gemaakt tussen kansrijke en reservegebieden. De hele gemeente Emmen was in beeld als mogelijk zoekgebied. Om tot een selectie te komen, zijn de volgende criteria aangehouden:

– De gebieden moeten op een zo groot mogelijke afstand van woongebieden liggen, zodat de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperkt wordt. Dat is ongeveer 1.100 meter geworden, omdat dit de grootste afstand is waarbij de 95,5 MW in de gemeente Emmen gerealiseerd kan worden.

– Daarnaast moeten de gebieden ruimte hebben voor minimaal vijf windmolens. Dit is een voorwaarde van de provincie Drenthe.
Ook wettelijke beperkingen als veiligheid, Natura 2000-gebieden en laagvliegroutes zijn bij de selectie van de kansrijke gebieden meegenomen.

– Hierdoor blijven er acht gebieden over waar het plaatsen van windmolens mogelijk is. Vervolgens is gekeken naar mogelijkheden om insluiten van woongebieden te voorkomen. Met dit criterium is de keuze voor kansrijke en reservegebieden gemaakt. De kansrijke gebieden genieten de voorkeur. Als de gemeenteraad het Regieplan windenergie vaststelt, zijn de mogelijke gebieden waar windmolens komen bekend. Voor 1 juli 2015 stelt de gemeenteraad de definitieve locaties vast.

(Bron: Gemeente Emmen)Back To Top