EEM Groepenkasten

Evenementenfonds 2016 gemeente Emmen

centrumplein, emmenEmmen – De gemeente Emmen stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar voor evenementen met een bovenregionaal karakter die binnen de gemeente Emmen worden gehouden. Onderbouwde subsidieaanvragen  kunt u richten aan de gemeente Emmen. Het college van Burgemeester en Wethouders besluit over het al dan niet toekennen van subsidies vanuit het Evenementenfonds.

Voor evenementen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gelden de volgende criteria:

 • het evenement heeft een bovenregionale uitstraling;
 • het betreft een evenement op het vlak van kunst, cultuur, sport, recreatie;
 • het evenement heeft geen uitgesproken politiek of religieus karakter;
 • de aanvrager kan aantonen zelf niet over (voldoende) middelen te beschikken om het evenement te financieren;
 • het moet gaan om een uniek evenement met een uniek karakter, eenmalig of met het doel om het tot een wederkerig evenement te laten groeien;
 • een uitvoerig draaiboek van het evenement;
 • het evenement voldoet aan de financiële criteria vastgesteld in de Herziening Evenementen Subsidiëring 2009;
 • het evenement valt binnen de Beleidsregel Evenementen en beleidsregel Algemene subsidieverordening.

Aanvragen

De aanvragen moeten vóór 15 november 2015 binnen zijn en moeten bestaan uit de volgende onderdelen:

 • gegevens van de aanvragende instelling (kopie statuten en actueel origineel afschrift inschrijving Kamer van Koophandel);
 • de meest recente jaarrekening en het meest recente jaarverslag;
 • een uitgebreide evenementomschrijving (inclusief datum);
 • een begroting, alsmede een overzicht van de instellingen waar eveneens een aanvraag voor een bijdrage (subsidie, sponsoring, donatie, enz.) is ingediend;
 • offertes van suppliers/leveranciers aan het evenement; (artiesten, podia, beveiliging, toilet enzovoort)• een gedetailleerd financieel dekkingsplan;
 • NAW gegevens + bank- of gironummer van de organisatie; meest recente bank- of giroafschrift van de organisatie;
 • naam van de contactpersoon met telefoon- en/of faxnummer en e-mailadres; Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Voorlopig subsidiebedrag

Het college stelt in eerste instantie een voorlopig subsidiebedrag vast. Dit voorlopig toegekende bedrag wordt uitgekeerd. Na afloop van het evenement en voor het einde van het kalenderjaar waarin het evenement heeft plaatsgevonden, dient de subsidieaanvrager een financieel en een inhoudelijk verslag in. Op basis daarvan stelt het college van Burgemeester en Wethouders de hoogte van het subsidiebedrag definitief vast. Terugvordering van (een deel van) de voorlopig toegekende subsidie kan een gevolg zijn.

LET OP: Voor evenementen, waarvoor in 2014 en/of 2015 een bijdrage uit het evenementenfonds is ontvangen, geldt dat het inleveren van een financieel- en inhoudelijk verslag een voorwaarde is voor het in kunnen dienen van een aanvraag voor het jaar 2016. Aanvraagprocedure Subsidieaanvragen voor evenementen die in 2016 worden gehouden, kunnen schriftelijk worden ingediend bij:

Gemeente Emmen
Afdeling OBD/EC
t.a.v. dhr. D.G. Schenk
Postbus 30001
7800 RA EMMEN

of via gemeente@emmen.nl

(Bron: Gemeente Emmen)Back To Top