EEM Groepenkasten

Rabobank Emmen-Coevorden levert financiële bijdrage aan samenleving via Stimuleringsfonds

schip2-rabobank-klazienaveenKlazienaveen – Heeft u een goed idee dat bijdraagt aan een betere samenleving en heeft uw vereniging of stichting niet de financiële middelen om dit goede idee te realiseren? Dan krijgt u nu de kans. Want de Rabobank Emmen-Coevorden stelt jaarlijks een deel van haar nettowinst ter beschikking aan het Stimuleringsfonds. Verenigingen en stichtingen kunnen een financiële bijdrage uit dit fonds aanvragen voor sociale en maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden in het werkgebied van de Rabobank.

Hoe werkt het?

U kunt gedurende het hele jaar uw aanvraag voor een bijdrage indienen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de selectiecriteria. Vervolgens beoordeelt de klankbordgroep welke projecten en activiteiten in aanmerking komen voor een bijdrage. De klankbordgroep bestaat uit leden van de bank. Zij bepalen samen met de directie vier keer per jaar welke projecten worden gehonoreerd. Gedurende het hele jaar kunnen aanvragen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds bij de Rabobank worden ingediend. De aanvragen moeten binnen zijn vóór: 22 januari, 18 mei, 7 september en 9 november. De vergaderdata zijn 3 maart, 23 juni, 6 oktober en 8 december. De projecten dienden plaats te vinden na de betreffende vergaderdatum.

Aanvragen

Indien u een idee heeft of een project in uw omgeving kent dat wel een steuntje in de rug verdient, dien dan een aanvraag voor een donatie in. Raadpleeg echter wel eerst de voorwaarden, want projecten die in ieder geval niet in aanmerking komen zijn de jaarlijks terugkerende evenementen of festivals, braderieën, markten, reünies, aanschaf van AED’s, aanschaf van zonnecollectoren, afgeronde projecten, projecten van commerciële partijen, individuele aanvragen en aanvragen van besloten clubs en serviceclubs.

Voorwaarden

Lokale projecten die in aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds, moeten voldoen aan de volgende criteria:

– Het project moet betrekking hebben op de regio en gericht zijn op de versterking van het maatschappelijke, sociale of culturele leven.
– De aanvragende instantie dient een non-profit instelling (vereniging of stichting) te zijn. Deze dient ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.
– Aan het project mogen geen commerciële doelstellingen en geen winstoogmerk verbonden zijn.
– Verzoeken voor een donatie moeten via onderstaand aanvraagformulier worden ingediend en voorzien zijn van een duidelijke, uitgebreide projectbeschrijving, begroting en   een financieringsopzet.
– Projecten moeten binnen 12 maanden afgerond te zijn.
– De donatie wordt bij voorkeur overgemaakt op een rekening van de Rabobank.
– Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld; een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig project kan dus nooit een maatstaf zijn voor een andere aanvraag.
– Het betreft geen project met een politiek of religieus karakter.
– Initiatieven en projecten gericht op gericht op fondsenwerving komen niet in aanmerking.
– Er worden geen bijdragen verstrekt in exploitatiekosten.
– Het project behoort niet tot de verantwoordelijkheid of financieringstaak van andere organisaties zoals de overheid.
– De directie behoudt zich het recht voor om tussentijds de toegezegde steun te beëindigen. Hiervoor zal een schriftelijke toelichting met reden(en) aan de initiatiefnemers worden verstrekt.
– Het project mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
– Bij een toegewezen aanvraag mag de aanvragende instantie de komende 2 jaar geen Stimuleringsfonds aanvraag indienen voor een soortgelijk project.
– Donaties worden eenmalig (achteraf, op basis van facturen) verstrekt.
– In bijzondere situaties behoudt de bank het recht om af te wijken van bovenstaande criteria.

Projecten

Op 23 juni 2015 is de klankbordgroep van het Stimuleringsfonds bijeen is geweest om te adviseren over de ontvangen aanvragen in de tweede ronde van het stimuleringsfonds. Voor deze ronde zijn 44 aanvragen binnengekomen. De vergadering adviseerde positief met een totaalbedrag van € 23.300,00 ten aanzien van de onderstaande 30 aanvragen.

Onderstaande verenigingen en stichtingen hebben een bijdrage uit Stimuleringsfonds ontvangen:
– Reuma Patiënten Vereniging Emmen – Lustrum feest organiseren
– Gymnastiekvereniging DOC – Kidsrun
– Inloophuis Emmerdennen – dagje uit organiseren voor mensen in de bijstand
– BSV de Binnenvree – organiseren van een jubileum feest 60 jaar Tippo en springkussen
– Stedelijk Museum Coevorden, Theater Hofpoort, Bibliotheek Coevorden, CQ, ToReCo e.a. – opening cultureel seizoen
– Zaalvoetbalvereniging Dosko – Sport- en Speldag voor de jeugd t.b.v. saamhorigheid Emmer-Compascuum
– Zonnebloem afd. Emmerhout, Emmerschans – Huifkartocht met een picknick, gezellig uitje
– Big Band Emmen – presentatie opleidingsorkest
– Stichting Gemeente Dichter Emmen – Flitscursussen geven, deelnemers leveren bijdrage aan Emmen in verzen en gedichten in etalages
– Carnavalsvereniging de Kainbongels – organiseren kindermiddag opstart subsidie
– Stichting de Trans afd. de Nije Stee Zuidbarger – aanschaf van twee Ipads
– Zangkoor De Compacuumer Klanken – organiseren van twee concerten voor o.a. ouderen
– LETS Ruilkringvereniging Emmen – ruil netwerk opzetten om onderling goederen en diensten te ruilen
– VV Titan – renovatie werkzaamheden kantine
– Stichting Sociaal Cultureel Werk – vervangen van dak kinderactiviteitenruimte
– SC Angelslo – realiseren multifunctioneel sportveld
– Emmpact – opening cultureel Emmen
– Zonnebloem – bootreis ouderen uit Nieuw-Dordrecht
– MHCE – aanbieden Funky hockey aan kinderen van 4-7 jaar
– E.H.S. ’85 – vervoer voor kinderen met beperking tijdens uitwedstrijden
– Open monumenten comité Coevorden – organiseren van activiteiten tijdens de Open Monumenten Dagen in Dalen en Coevorden
– Stichting Volksvermaken Weerdinge – organiseren School- en Volksfeest
– Dweilorkest Ölietappers – schminken tijdens Dweilorkesten festival
– Stichting Sociaal Cultureel Werk Schoonebeek – aanschaf materiaal spelweek
– Chr. Mannenkoor Valerius te Emmen – organiseren 70 jarig jubileum concert bijdrage jubileumconcert
– Rode Kruis afd. Emmer-Compascuum, Roswinkel – organiseren vakantie midweek ouderen, gehandicapten en eenzame mensen
– Stichting 150 jaar Barger-Compascuum – organiseren van een feestweek

De eerstvolgende datums in 2015 voor het indienen van een aanvraag zijn 7 september en 9 november. Hieronder de directe link naar het aanvraagformulier (PDF) van de Rabobank.

Direct een aanvraag indienen.

Tripadvisor NL 600x300


Back To Top