EEM Groepenkasten

Uitspraak Hof: Politie mag smartphone niet doorzoeken!

smartphoneNederland – Het Hof Leeuwarden trekt een streep door de bevoegdheid van de politie om smartphones na inbeslagname te doorzoeken. Dit schendt de privacy, en de wet die dit toelaat is achterhaald. In Nederland mag de politie op basis van het Wetboek van Strafvordering (Sv) een smartphone in beslag nemen en te doorzoeken om bewijs te verzamelen na verdenking van een delict. Volgens de wet is een smartphone namelijk niets anders dan elk ander voorwerp. Maar die vlieger gaat niet meer op. Deze wet is namelijk op dit punt achterhaald en strijdig met de privacy, zoals vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat oordeelt het Gerechtshof Leeuwarden, zo meldt Bits of Freedom (BoF).

Wet strijdig met artikel 8 EVRM

“De technische ontwikkelingen anno 2015 brengen met zich dat er via een smartphone niet alleen toegang wordt verkregen tot verkeersgegevens, maar ook tot de inhoud van communicatie en privé-informatie van de gebruiker van de smartphone. En dat zonder enige vorm van voorafgaande beoordeling van de subsidiariteit en/of proportionaliteit van de bevoegdheid”, constateert het Hof. Er is daarom sprake van een “zodanig ingrijpende bevoegdheid dat, mede gelet op artikel 1 Sv., de algemene bevoegdheidsomschrijving van artikel 94 Sv. heden ten dage niet meer kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift dat als voldoende kenbaar en voorzienbaar kan worden aangemerkt bij de uitoefening van de verleende bevoegdheid. Het kan derhalve de toets van artikel 8 EVRM niet (meer) doorstaan.”

Belangrijk precedent

Een duidelijk oordeel. Het bewijs dat was verkregen uit de doorzoeking, een WhatsApp-conversatie, wordt daarom uitgesloten, want er is sprake van ‘onherstelbaar vormverzuim’. Overigens is er genoeg ander bewijs om de verdachte te veroordelen. Maar het arrest schept vooral een belangrijk precedent: vanaf nu kan de politie niet meer zonder uitvoerige motivatie en toestemming een smartphone doorzoeken. Bovendien moet dus het wetboek van Strafvordering worden aangepast aan het smartphone-tijdperk.

Wet moet gewijzigd

Daar waren al plannen voor, maar het kabinet voelt er tot dusver weinig voor. Nu zal minister Van der Steur van Justitie aan de bak moeten, aldus Ton Siedsma van BoF. “Hij zal de waarborgen moeten verbeteren, omdat het doorzoeken van een mobiele telefoon in een aantal gevallen ongetwijfeld noodzakelijk is. Om te zorgen dat dat nog kan, zal de wet moeten worden aangepast – en wel zo snel mogelijk. De rechter zorgt er daarmee ook voor dat de minister niet langer een Kamermeerderheid kan negeren.” Justitie en het OM konden niet direct inhoudelijk reageren op het arrest en de implicaties ervan.

(Bron: computerworld.nl)Back To Top